PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W CHRZANOWIE

Z dniem  03.08.2015 Fundacja rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku w Chrzanowie. Wsparciem zostanie objętych 30 osób bezrobotnych skierowanych do udziału w programie.