PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WE WŁODAWIE

Z dniem 01.09.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku. Wsparciem zostanie objętych 20 osób bezrobotnych z terenu gmin Hanna oraz Hańsk skierowanych do udziału w programie przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie.

Fundacja Inicjatyw Społecznych realizuje także inne projekty.
Więcej informacji na temat PAI i jego realizacji znajdziesz tutaj