PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W LUBLINIE

Od 28.10.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku. Wsparciem zostało objętych 16 osób bezrobotnych z terenu powiatu lubelskiego skierowanych do udziału w programie przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.
Jako Fundacja Inicjatyw Społecznych realizujemy także inne projekty.
Więcej informacji na temat PAI i jego realizacji znajdziesz tutaj