Bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 30+ lat, w ramach projektu „Mój pomysł na siebie”

 

Fundacja Inicjatyw Społecznych  wraz z Impuls Consulting Sp. z o.o. oraz Spółdzielnią Socjalną „Simpuls” zaprasza do udziału w projekcie „Mój pomysł na siebie”.  Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans zatrudnienia uczestników poprzez zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

 • ma 30 lat lub więcej i jest bezrobotna (zarejestrowana lub niezarejestrowana w urzędzie pracy) bądź bierna zawodowo

lub

 • jest rolnikiem lub członkiem jego rodziny w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanym w urzędzie pracy: PUP/MUP jako osoba bezrobotna, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzająca odejść z rolnictwa

 

zamieszkuje na terenie województw lubelskiego oraz należy przynajmniej do jednej z kategorii osób:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (co najwyżej średnie wykształcenie).

 

Każdy z uczestników weźmie udział w następujących formach wsparcia:

 • Diagnoza kompetencji zawodowych wraz z tworzeniem IPD–  dwa spotkania po dwie godziny zegarowe zakończone utworzeniem IPD uwzględniającym charakter dalszych działań.
 • Grupowe warsztaty doradcze– łącznie 12 godzin dydaktycznych na grupę. (tematyka zajęć: komunikacja, aktywizacja, autoprezentacja, integracja, praca w grupie, aktywne techniki poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, kreatywność, mocne i słabe strony, organizacja czasu), 2 spotkania po 6 godzin.
 • Szkolenia zawodowe (do wyboru):
 1. Pracownik obsługi biurowej – 160 godzin dydaktycznych, w tym 50 godzin w zakresie modułu branżowego, 50 godzin komputerowego, 60 godzin językowego (tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów, obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja spotkań biznesowych, języki obce w biurze)

 2. Magazynier z obsługą wózków widłowych – 110 godzin, w tym 80 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin praktyki (tematyka: organizacja prac w magazynach, prowadzenie dokumentacji, systemy komputerowe w gospodarce magazynowej, BHP, budowa wózków, wymiana butli, ćwiczenia praktyczne praktyczne)

 3. Monter urządzeń energii odnawialnej – 120 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin zajęć praktycznych (tematyka: energia geotermalna wody, wiatru, budowa i zasady działania systemów energii odnawialnej, warunki montażu, sprzęt do montażu, technologia robót, współpraca systemów solarnych z innymi urządzeniami, instalacjami OZE)

 4. Doradca ds. OZE – 120 godzin dydaktycznych, w tym 80 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych (tematyka: planowanie energetyczne, biomasa, energia słoneczna, geotermalna, analiza korzyści, praktyczne aspekty wykorzystania OZE, korzyści finansowe, aspekty prawno-budowlane)

 • Pośrednictwo pracy– 2 spotkania po dwie godziny zegarowe (tematyka: badanie oczekiwań uczestników w zakresie miejsc odbywania staży, inicjowanie spotkań z potencjalnym pracodawcą, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej)
 • 5-miesięczne staże zawodowe powiązane tematycznie ze szkoleniami

 

W ramach projektu oferujemy:

 • możliwość zdobycia kwalifikacji pożądanych na rynku pracy
 • szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym (Pracownik obsługi biurowej – zewnętrzny egzamin ECCC, Doradca ds. OZE i Monter urządzeń energii odnawialnej –  egzamin Stowarzyszenia Elektryków Polskich (uprawnienia energetyczne SEP GR.I, Magazynier z obsługą wózków widłowych – egzamin państwowy organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego)
 • wysoki poziom zajęć: zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów i doradców zawodowych
 • zdobycie doświadczenia zawodowego podczas stażu
 • stypendium szkoleniowe 8 zł brutto za godzinę
 • stypendium stażowe 1600 brutto za miesiąc
 • zwrot kosztów dojazdu do 15 zł za dzień
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • catering

 

Szczegółowe informacje:

Biuro projektu
Królewska 3/17, 20-109 Lublin

tel. 533 555 547
tel. 506 259 774

 

tel. 81.478.51.96, 81.525.05.51

Biuro czynne w godzinach 8:00 – 16:00

email: mpns@inicjatywyspoleczne.pl

 

 

Siedziba Fundacji

Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa

tel. 22.247.88.10

email: biuro@inicjatywyspoleczne.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne: 

 1. Regulamin projektu
 2. Formularz zgłoszeniowy do projektu – załącznik 1
 3. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej – załącznik 2
 4. Ochrona danych osobowych -załącznik 3
 5. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego – załącznik nr 4
 6. Ankieta rekrutacyjna