Celem Programu Aktywizacja i Integracja, w skrócie „PAI”, jest pomoc osobom bezrobotnym znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy, oddalonych od rynku pracy, z powodu m.in. braku kwalifikacji, odpowiednich kompetencji i innych barier utrudniających funkcjonowanie w środowisku. Program zakłada przywrócenie w/w osób bezrobotnych na rynek pracy, poprzez przygotowanie ich do lepszego radzenia sobie na rynku pracy, utrwalenia pożądanych i potrzebnych na rynku pracy nawyków w celu podjęcia pracy na otwartym rynku pracy.

Program ma za zadanie:

aktywizację zawodową osób bezrobotnych,

integrację społeczną osób bezrobotnych, realizowaną w formie działań takich jak: grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie, grupy wsparcia.

W trakcie realizacji PAI, doradca klienta sprawuje bezpośrednią opiekę nad bezrobotnym, na bieżąco monitoruje jego sytuację i postępy w realizacji uzgodnionych działań. Formy wsparcia powinny zostać uwzględnione w przygotowanym dla bezrobotnego Indywidualnym Planie Działań (IPD), którego PAI jest elementem.

Wykonywanie przez bezrobotnych prac społecznie użytecznych połączone z równoległym uczestniczeniem w działaniach z zakresu integracji społecznej, ma na celu ukształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym tych osób.

Działania aktywizacyjne i integracyjne dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby, będą realizowane przez instytucję pożytku publicznego (NGO) na zlecenie PUP.

Aktualnie realizujemy/zrealizowaliśmy następujące PAI:

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W RADZYNIU PODLASKIM

Z dniem 09.05.2016  Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016 roku w Radzyniu Podlaskim. Wsparciem zostało objętych 30 osób bezrobotnych z terenu powiatu radzyńskiego skierowanych do udziału w programie przez Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim.

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W BRZOZOWIE II

Od 01 kwietnia do 31 maja 2016 roku Fundacja Inicjatyw Społecznych  rozpoczęła ponowna realizację działań w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016  roku w Brzozowie. Łącznie wsparciem objęto 40 osób bezrobotnych skierowanych do udziału w programie. Zadanie realizowane we współpracy z administracją publiczną Powiatowym Urzędem Pracy w Brzozowie.

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W LUBLINIE

Od  28.10.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku w Lublinie. Wsparciem zostało objętych 16 osób bezrobotnych z terenu powiatu lubelskiego skierowanych do udziału w programie przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WE WŁODAWIE.

Od 01.09.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznyc rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku. Wsparciem zostanie objętych 20 osób bezrobotnych z terenu gmin Hanna oraz Hańsk skierowanych do udziału w programie przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie.

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W JANOWIE LUBELSKIM

Od 01.07.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku w Janowie Lubelskim. Wsparciem zostanie objętych 20 osób bezrobotnych skierowanych do udziału w programie.

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W BRZOZOWIE

Od 04 maja do 30 czerwca 2015 roku Fundacja Inicjatyw Społecznych była realizatorem działania w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku w Brzozowie. Łącznie wsparciem objęto 50 osób bezrobotnych skierowanych do udziału w programie. Zadanie realizowane we współpracy z administracją publiczną Powiatowym Urzędem Pracy w Brzozowie.

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W CHRZANOWIE

Od  03.08.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku w Chrzanowie. Wsparciem zostanie objętych 30 osób bezrobotnych skierowanych do udziału w programie.